پست های ارسال شده در مرداد سال 1391

تنها مردن :

وقتی که دیگرنبود،من به بودنش نیازمندشدم.وقتی که دیگررفت،من درانتظارآمدنش نشستم.وقتی که دیگرنمیتوانست مرادوست بدارد،من اورادوست داشتم.وقتی که اوتمام کرد،من شروع ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 23 بازدید

دخترک :

  دختری رامیشناسم که هرشب برای ستاره هاشعرمیخواندوآنهابه اوزبان آسمانی می آموختند.روزی پرسیدم:دیشب چه واژهای آموختی؟شرمنده نگاهم کردوچشمک زد. آموخته ام ازجایی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 23 بازدید