پست های ارسال شده در شهریور سال 1391

تنها گذاشتن :

تنــــــــــــــها گذاشتن تنــــــــــــــهاکسی که تنها کـــــــس او هســـــتی، تنــــــــــــــها گناهیه که هیچ کـــــــــس و هیـــــــــــــچ وقتـــــــــــــ بخشیده نمـــــــــیشه .  
/ 5 نظر / 16 بازدید

تو میروی :

تـو میـرَوے وَ اینـْـهـآ میــمــانـَنـْב تــآ اَبـَـבیـِـکـْـ بــُغـْـضــِ لـَـعْــنـَــتــے، یـِـکـْــ آهْـ ،و یـــِـکـْـ سـُـوآلـِـ بـے جـَـوآبـْــهـَـنــوزْ گـآهــے בِلـَـتـْـ بـَـرآیـَـمـْـ تــَـنـْـگـْـ ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 21 بازدید

عزیز :

وقــتــے بـــﮧ جـاے عـــزیــزم بـهـم میگــے عــزیـــز یــعـنــے یـــــﮧعــزیـــزِ بــے صـــاحـب عزیزے کــــﮧ هــنـوز عـزیـزه ولــــے مـــال تــو نــیـسـت شـــنـیـدنــش کـــــﮧ درد داره گــفـتـنـشـو نــمــے ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 21 بازدید

دلتنگی :

    به اشـــک هـــایـَـم گــُـفـــتِه ام قــَــرارهـــایـمـان شـَـب هــاهـِــنگـــــــام مُــــرور خاطـــره هـــایــمــانتــَلافـــی روزهـــای دِلــــتـنگـــی را دَر بیــــاور!!!
/ 0 نظر / 14 بازدید

وقتی حس میکنم :

وقتــــــــی حس میکنــــــــم نفــــــــــس میکشیجایی در این کره خاکـــــــــــیتـــــــــــو نفس میکشی و من نفـــــــس میکشم از همان نفس هایـــــــتهوایتــــــ ...بویتــــــــ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

تمام شد دلم :

این روزها همـــــــــــــــــــــــــــــــــه به من دلتنگی هدیه میدهند... لطفا آتش بس اعلام کنید.. به خــــــــــــــــدا تمام شــــــــــــــــــــد دلم... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 16 بازدید

بـــرگـــرد.......

خـــــبـــــری از تـــــو نــــیـــــســـــت دیـــــگـــــر..... گـــــــم شــــــده ای......... پـــــیـــــدایـــــت نـــــیــــــســـــت........... انـــگـــــــار نــــــه انـــــــــگــــــــــــار بـــــــــــوده ای ! و مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن کــــــــــــــــــــــم کــــــــــــــــــــم دارم فــــــــــرامــــــــــوش مــــــــــیِـــــــــــــکـــــــــنــــــم ریــــــــــــــتـــــــــــــــــــم نــــــــــفـــــــــس کـــــــــشــــــــــــیـــــــــــــــــــدن ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 18 بازدید