پست های ارسال شده در آدر سال 1391

سَر میز شامـ :

سَر میز شامـ   یاבتـ کـﮧ میافتَمـ بـُـغض میکنَمـ   اشک ـدَر چشمانمـ حلقـﮧ میزنـــَב   ـهَمـﮧ متعجب نگاهَمـ میکنَنـב   لبخنـב میزنمـ وُ میگویَمـ :   چقدر ـבاغ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 11 بازدید

دست نــــزن...!

دســـــــــــــــت به صورتــــــــم نزن... نقاب خـــــــــندانی کـــــــه به صــــــــــورتم زدم می افـــــــتد... آنـــــــــــــــگــــــــــــــاه است که سیل اشک...تو را با خـــــود میبرد... و بــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز... من ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 24 بازدید

چشم هایم...!

هــــــــــــــــــــــــــــر کــــــــــــــــــــــــــس جای من بود میبرید... ولـــــــــــــــــی من هنوز میدوزم... چـــــــــــــــــــشــــــــــــــم هایم را به امــــــــــــــــــید تــــــــــــــــــو...!     ادامه مطلب
/ 1 نظر / 21 بازدید

فراموش...!

اینکه باید فـــــــــــــــراموشت میکردم را فـــــــــــــــــــــراموش کردم... تو تکراری ترین حضور روزگار منی... ومن عجیب به آغوش تو... از آن سوی فـــــــــــــــــــــــــــاصله ها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

رشوه...!

خــــــــــــــــــــــــــــــاطره هارا رشوه میدهم به روز هایم... تــــــــــــــــــــــــــــــــا از بی تو بودن... صــــــــــــــــــــــــــــــدایشان در نیاید...!     ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

خیالت تا همیشه با من است...!

نگاهت را از مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دریغ کردی... صدایت را... بودنت را... امـــــــــا... چه کسی جرات دارد...خیالت را از من دریغ کند...!     ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

این روزها...!

    این روزها هر نفس درد استـــــــــــــــــ که میکشم... در نبـــــــــــــــــــــــودنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ... ای کاش...یا بودی...یـــــــــــــــــــــــــــا اصلا نبودی... این که هستی و کــــــــــــــــــــــــــــــنارم نیستی... دیــــــــــــــــــــــــوانــــــــــــــــــــــــــــــــه ام میکند...!   ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

رفته ای :

رفته ای ومــنهــرروزبــه مــوریــانــه هــا یــی فکــرمــیکنـمکــه آهستــه وآرامگــوشه هــای خیــالام رامــیجــونــدبه گــذشـتــه که بــرمــیـگـــردمازحال مــیــروم  
/ 1 نظر / 14 بازدید

وقتـــی خدا :

 وقتـــی خدا از پـشتــــ دستــهایش را روی چــشمانــم گذاشتـــــ از لـــای انگشتانش آنـــقدر محــو دیدن دنــیــا شــــــدم که فرامــوش کردم مــنتــظــر اســت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 19 بازدید

سـפֿـت تریـטּ בو رآهـﮯ :

سـפֿـت تریـטּ בو رآهـﮯ בو رآهـﮯ بیـטּ فـرآموش ڪَرבטּ و انتظـآر است گـآهـﮯ ڪآمـل فـرآمـوش مـﮯڪُنـﮯ و بعـב مـﮯبینـﮯ ڪـﮧ بـآیـב مـنتظـِر مـﮯمـآنـבﮮ و گـآهـﮯ آنقـَבر مـنتظـِر مـﮯمـآنـﮯ ڪـﮧ مـﮯفهمـﮯ زوבتـر از ایـטּها بایـב فـراموش مـﮯڪرבﮮ  
/ 0 نظر / 18 بازدید